SAHF

Svenska Arabhästföreningens medlems sidor.

Bli medlem -stöd föreningen och Arabhästen - var med och påverka och ta del av alla aktiviteter!

Välkommen!!

 

 

ARAB
STAMBOK/

STUDBOOK

 

ID-kontrollanter

 

 

HINGSTAR

som löst BETÄCKNINGSLICENS

t.o.m 2019-10-29

(klicka på nedan link

LICENSIERADE HINGSTAR 2019

-OBS -Hingsthållare;

Meddela email adress ( samt web-adress ) till Arab när ni betalar in licensen.

Underlättar bl.a för Stoägare att ta kontakt med er.

 

 

HINGST KATALOGER

Kontakta SAHF

 

PREMIERINGAR

kontakta SAHF

 

HINGST CERTIFIERING

kontakta SAHF

 

 

WAHO

Svenska Hästavels föreningen (SH)

 

Stuterier samt STUTERIKATALOGEN

uppdaterad

2019-08-21

Arabhäst Registraturen (ARAB)AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö


tel.040-306480

fax.040-306481


Postgiro: 498 26 55-5 .
Bankgiro: 5651-7139


e-post: registraturen@arab.se

Telefontider på ARAB:

Måndag - Torsdag 10.00-12.00

Fredag 13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

ARAB Registratur Aktiebolag ägs av Stiftelsen Svenska Arabhästregistret, SAHR, och är fristående från Svenska Arabhästföreningen, SAHF.

SAHRs styrelseledamoter
består från 2019 av: Lennart Arnrup (ordförande), Ann Nordén samt Veronica Mann-Wernsten.

SAHRs styrelse utser ARAB ABs styrelse, vilken sedan Mars 2019 består av

Cathrin Nehm (ordförande), Pia Påhlstorp samt Reijo Jokiniemi.

Lennart Arnrup/Pia Påhlstorp är Registrator och

Minna Ewetz är vice Registrator.

webmaster för www.ARAB.SE är Veronica Mann-Wernsten.

......................................................................

In memoriam

HÅKAN MATTSSON 1953 - 2018.

Håkan Mattsson, ordförande för såväl stiftelsen Svenska Arabhästregistret (SAHR) som Arabhäst Registratur (ARAB) AB och tidigare även för intresseföreningen SAHF, tillika arabhästägare och arabhästälskare samt aktiv företagsledare och styrelseproffs, avled den 12 december 2018 efter en kortare tids sjukdom.

Håkan har betytt oerhört mycket för arbetet med att få Registraturen ARAB AB på fötter igen efter den tidigare styrelsens ekonomiska misskötsel, vilken uppdagades 2003/04.

Han ledde de första årens återuppbyggnadsarbete med starkt personligt engagemang och har hela tiden styrt styrelsernas arbete med integritet, generositet och vänlighet. Det är med sorg vi konstaterar att Håkan inte kommer att vara med när vi nu snart helt har återställt verksamhetens ekonomi.

Med deltagande i familjens sorg och saknad

Styrelserna i Stiftelsen SAHR och Registraturen ARAB

*******************************

ARAB har hand om allt som rör registrering av arabiska fullblod i Sverige.
ARAB registrerar även arabkorsningar.

ARAB säkerställer det arabiska fullblodets rasrenhet i Sverige
- en trygghet för Dig som arabhästägare och arabhästbeundrare.

Det här är ett arabiskt fullblod:

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".

En häst som har registrerats i en Registratur som INTE är godkänd av WAHO är alltså EJ ett arabiskt fullblod oavsett stam!

Världsorganisationen World Arabian Horse Organization, WAHO, har för närvarande arabhästregistraturer anslutna i ca 60 länder. De omfattar närmare 900.000 Arabiska fullblod. En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

Registreringsbevis avgör
Rätt stam är avgörande för att få bli registrerad som arabiskt fullblod!
Vid registrering av ett arabiskt fullblod kontrolleras alltid uppgifterna om betäckningen och härstamningen, mor och far, med hjälp av fullständig härstamningskontroll. Det innebär att de anmälda uppgifterna i registreringsunderlagen även kontrolleras med hjälp av DNA-analys (i särskilda fall istället med blodtypning) mot bägge föräldrarna.
Stamboken är sluten. Det är endast hästar med anfäder som redan finns i godkända stamböcker som tillåts bli registrerade som arabiska fullblod.
OBS!
En häst som saknar sådant registreringsbevis är alltså ej ett arabiskt fullblod!

Ansvar
ARAB har ansvar för registrering och kontroll av arabiska fullblod i Sverige såväl i förhållande till WAHO samt till Jordbruksverket och Svenska Hästavelsförbundet, SH.
Vid köp och försäljning i landet samt vid import och export kontrollerar ARAB uppgifterna om hästen och dess ägarförhållanden.
Alla hingstar som ska användas i avel skall ha betalt in betäckningslicens för betäckningsåret. Det gäller även semin. ARAB har de aktuella uppgifterna om betäckningslicenser för arabiska fullblodshingstar.


NY PRISLISTA FRÅN 5 Januari 2016

Då det är nya direktiv från EU via Jordbruksverket som främst gäller Passet så är det den ända som har fått prisjusteras.

Gamla Pass behöver inte göras om, men de nya Passen kommer att ha fler sidor betr Veterinära behandlingar, kastrering mm. Detta är för att säkerställa lämpligheten för livsmedelhantering vid ev. slakt.

Påminnelse!

Ansökan om hästpass på föl MÅSTE SKE innan 31 december födelseåret eller inom 6 månader från födelsedatum, beroende på vilket som inträffar sist!

Information från Jordbruksverket;

Nya Regler för hästpass från den 1 januari 2016

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Bestämmelserna gäller i alla EU-medlemsstater. Det innebär att Sverige eller Jordbruksverket inte kan besluta om undantag.

Hästpassförordningen innebär nya regler för hästpass och registrering av hästar. Du som fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen, men har du en häst med ett pass från ett annat EU land, och din häst inte är registrerad i en svensk avelsorganisation, behöver du tilläggsregistrera din häst om den skall stanna i Sverige längre än 90 dagar totalt.

Definition av Arabiskt Fullblod.

En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".

En häst som har registrerats i en Registratur som INTE är godkänd av WAHO är alltså EJ ett arabiskt fullblod oavsett stam!

Vänd dig till:
Arabhäst Registratur (ARAB) AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö


tel.040-306480 fax. 040-306481


Postgiro: 498 26 55-5 .
Bankgiro: 5651-7139


e-post: registraturen@arab.se

Telefontider på ARAB:

Måndag - Torsdag 10.00-12.00

Fredag 13.00-15.00

 

* ANSLAGSTAVLAN - NYHETER FRÅN ARAB .

* updaterad 07/01-2019 *

Årsstatistik 2018

*******************

REGISTRERING AV ARAB-KORSNINGAR

Vi kan tyvärr inte registrera Arabkorsningar.

-------------------------------------------------------------

NYA REGLER BETR. HÄSTPASS inom EU.

Gäller från 2016

.....................................................

 

* PRISLISTAN från JANUARI 2014 - klicka här

OBS!!

REGISTRERING AV KOSRNINGS ARABER GÖRS INTE HÄR LÄNGRE -

Oavsett om något dokument fortfarande skulle ha någon information som beskriver det förfarandet.

************************

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Bestämmelserna gäller i alla EU-medlemsstater.

På grund av de nya regueringarna från EU via Jordbruksverket för att bl.a säkerställa hästens lämplighet inom Livsmedels industrin vid ev.slakt kommer nya Pass att vara modefierade

För att förenkla hanteringen och har styrelsen beslutat att inte införa registrering av ägare i Passet då Registraturen har en bra och säker rutin för detta ändå.

Du behöver alltså inte skicka in Passet i samand med ägarbyte! ENBART Registreringsbeviset.

Det är ett Krav från WAHO att Arabiska Fullblod skall ha obruten ägarföljd, så var noga med att skicka in Registreringsbeviset till Arab AB i samband med Ägarbyte.

Definition av Arabiskt Fullblod;

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".såsom ARAB Arabhästregistratur.

I annat fall betraktas inte hästen som Fullblods Arab oavsett vad stammen säger..

 

Läs mer om BLÅ BASEN här.

RUTIN BESKRIVNINGAR

* REGISTRERING AV ARABISKA FULLBLOD
* REGISTRERING AV ARABKORSNINGAR - har upphört
* FÄRGBESKRIVNING
* NAMNREGEL
* HÄSTPASS TILL REDAN REGISTRERAD HÄST
* ÄNDRING AV TECKEN OCH FÄRG
* DUBLETT AV PASS ELLER REGISTRERINGS BEVIS
* IMPORT
* EXPORT
* SCID TEST
* ÄGARBYTE
* KASTRERING AV HINGST
* AVLIDEN HÄST
* REGISTRERA STUTERINAMN
* UPPFÖDAR ÖVERLÅTELSE ( sto ägare)
* SEMIN
* NYTTJANDERÄTTS AVTAL
* RAPPORTERING FÖDDA FÖL
* DNA, SCID samt CA tester utanför Sverige
* ARAB PLAN OCH RIKTLINJER - 2016


BLANKETTER att hämta:

ÄGARBYTESBLANKETT -
REGISTRERINGSANSÖKAN

Nyttjanderättsavtal/ Uppfödaröverlåtelse

STUTERIERNA;


Att medverka i STUTERIKATALOGEN;

Stuterikatalog - förutsättningar för deltagande
Stuterikatalog - anmälningsblankett pdf
Stuterikatalog - anmälningsblankett word

PREFIX REGISTER;

* REGISTRERA PREFIX- hur går det till
Prefixregister stuterier 2018-08-22

****************************************

HINGSTHÅLLNING (för Hingstägare)

RUTIN BESKRIVNINGAR

*BETÄCKNINGS LICENS
* RAPPORTERINGAR / SPRÅNGRULLA
* SEMIN

BLANKETTER att hämta;

Intyg Veterinärbedömning

(fylls i vid Hälsobedömning av Hingst för Betäckningstillstånd)

==================================

HINGSTAR SOM LÖST BETÄCKNINGS LICENS;

Se till vänster i menyn för ÅRETS AKTUELLA Hingst lista!

****************************************
Hingstar som löst betäcknings licens till 2018-12-10

Hingstar som löst betäcknings licens under år 2017

Hingstar som löst betäcknings licens året 2016 (uppdaterad nov.2017)

....................................................

HISTORIK & EKONOMISK INFO. ARAB

EKONOMI-INFORMATION och HISTORIK om ARAB
Information / Dokument som belyser ARAB / SAHR tidigare sakförhållanden