PRISLISTA DATERAD 1 FEBRUARI 2014

..................................................................

 

 

AVGIFTER FÖR REGISTRERINGSTJÄNSTER MM AVSEENDE ARABISKA FULLBLOD SAMT ARABKORSNINGAR
.
Prislistan skall tillämpas av Arabhäst Registratur (ARAB ) AB
och är gällande för ärenden inkomna efter den 1 Februari 2014
Samtliga priser är inklusive Moms

 

PRISER
1. REGISTRERINGSAVGIFTER

Registrering av FULLBLODS ARABER

SE HÄR
Registrering av PARTBRED ARABER -- har upphört hos Arab Upphört

Vid kastrering av hingst (arabiskt fullblod) född den 1 april 2010 eller senare och registrerad före den 31 december 2010 återbetalas                                                                                                                         

-500

Dubblett av förkommet Registreringsbevis (förnyad ID-kontroll krävs, se nedan)                             

1800

Nytt registreringsbevis att ersätta inlämnat (tex trasigt)                                                           

650

Ändring i Registreringsbevis
 – Färg på häst, byte av ägarens efternamn vid giftermål etc                                                                                             

550

Införande av chipmärkning i registret och på registreringsbeviset, utan samband med nyregistrering eller ägarbyte                                                                                                                                        

550
 
2. HÄRSTAMNINGS/ID-KONTROLL

DNA-typning av förälder i samband med registrering görs i samarbete med SLU. Detsamma gäller för ID-kontroll. Aktuella avgifter regleras direkt mellan hästägaren och SLU.
Blodtypningsavgift härstamningskontroll/ID-kontroll (enbart när DNA ej kan göras) – vid behov kontakta SLU för besked om de kan utföra det, annars måste det troligen göras vid något lab utomlands. OBS! För vissa ärenden kan ID-kontroll ske genom chipkontroll, se respektive ärende.
Testa dina avelsston! Om stoet är fritt från SCID och CA och du använder SCID-och CA-fri hingst behöver avkommorna ej testas. Registrera testresultatet hos ARAB.

Betalas till SLU
 
3. ÄGARBYTEN

Ägarbyte – Rutiner samt Priser

SE HÄR
 
4. BETÄCKNINGSAVGIFTER

Regler och Rutiner

SE HÄR

Nyregistrerings avgift för Hälsogodkänd Avelshingst ( Engångsavgift inkl. registrering av CEM test för hingst som varit utomlands)                          

2550
Registrering av CEM-test på importerad/införd hingst vid senare tillfälle än i samband med engångsavgiften enligt ovan- tilläggsavgift 550

SCID/CA- test för Hingst som ansöker om betäckningslicens -  Engångskrav
( Behövs ej om Hingstens båda föräldrarna är testade innan och negativa från SCID och CA.
Dokumentation skall skickas in till ARAB.)                                                                 
CA markörtest med SCID test som utfärdats i annat land godkänns med eget intygande av autencitet.

Betalas till SLU

Hingsthållaravgift/betäckningslicens. Årlig avgift, fast del                                    

2900

Tilläggsavgift per betäckt sto upp till 5                                   

300
Tilläggsavgift per sto över 5 och upp till 10    200
Tilläggs avgift per sto över 10 100

Betäcknings rapport block.

OBS! Nya från 2012 - Äldre får inte användas längre!!

Skall beställas hos SH. Se regler och Rutiner enligt ovan

 

Förseningsavgift vid sent inskickade betäckningsrapporter ( skall vara ARAB tillhanda senast den 30 september betäckningsåret

1000 per st. Högst 2350/hingst
 

Export av Sperma (AI permit) utöver Svenska Hingstavgifter                                                                                       

1300

OBS!

HINGSTÄGARNA HAR UPPLYSNINGSSKYLDIGHET BETR. HINGSTENS HÄLSOSTATUS SAMT STOÄGARNA VICE VERSA.

 

Betr. Betalningssätt för Betäckningshingst - Se sista sidan!!

 

5. IMPORT & EXPORTAVGIFTER

Import – Rutiner samt priser

SE HÄR

Export – Rutiner samt priser

SE HÄR
 
6. HÄSTPASS

Pass till redan registrerad häst..

SE HÄR

Dubblett av förkommet Pass Förnyad ID-kontroll (DNA eller Chip kontroll. Jfr Import) krävs..                                                                       
(Duplikat Pass medför automatiskt att Hästen undantas från Livsmedelskedjan
vilket kommer att införas såväl i Passet som i Databasen hos ARAB.)

1800

Stämpling av utländskt Pass eller ändring av tecken/färg                                                                                                   

350
 

7. ÖVRIGT

Registrering av stuterinamn (krävs minst två registrerade uppfödningar) 

Se Registrera Stuteri namn                                                           

850

Registrering av prefix (krävs minst två registrerade uppfödningar)      

Se Registrera Prefix                                    

650

Registrering av uppfödaröverlåtelse/nyttjanderättsavtal                                                                                                

750

Registrering av förlängning av uppfödaröverlåtelse/nyttjanderättsavtal                                                                        

400

Avregistrering av uppfödaröverlåtelse/nyttjanderättsavtal som löpt tillsvidare                                                             

400
 

Medverkan i stuteriförteckning/stuterikatalog – Enbart för medlemmar i SAHF.

Ny-upplägg i Stuterikatalogen                                                                                                                                               

1200

Tillägg för varje ytterligare ägarbeteckning inom stuteribeteckningen                                                                           

200

Årlig avgift inkl. löpande uppdateringar                                                                                                                                

400
 

Felaktiga eller ofullständiga handlingar oavsett vad det är                  
Här inkluderas spårning av saknade ägarbyten

Grundavgift

samt  400:- per varje påbörjad timma vid extraordinärt
sekretariatsarbete.                                                                                                

Minimiavgift:                                              

300

 

 

700

 

TIDIGARE DEPOSITION/DEPONERINGSSAVGFIFT:
Tidigare deposition/deponeringsavgift i samband med nyregistrering har upphört. Tidigare inbetalade depositioner/deponeringsavgifter, redovisade genom särskild dekal på registreringsbeviset, återbetalas ENDAST till senast registrerade ägare (förutsatt att det är denne som senast erlagt depositionen) i samband med ägarbyte, kastrering eller vid hästens död, FÖRUTSATT att senast registrerade ägare i samband med att registreringsbeviset insänds till ARAB, SKRIFTLIGEN BEGÄR UTBETALNING SAMT anger uppgift om till vilket konto (bankkonto, bankgiro- eller plusgirokonto) utbetalning skall ske. Om konto ej anges sker återbetalning som utbetalningsavi varvid post/bankavgift för utbetalning fråndrages summan.

 


BETALNING:

Registreringsavgift för hälsogodkänd hingst (engångsavgift) samt årlig hingsthållaravgift (fast del) skall betalas före första betäckning respektive år till ARABs plusgiro 498 26 55-5 eller bankgiro 5651-7139. Vid betalning: ange hingstens namn och FA-nr! ARAB översänder sedan kvitterad faktura.


För övriga ärenden utfärdar ARAB faktura när ärende inkommer till ARAB om inte annat anges i ärendeinformationen. Betalning inom 30 dagar. Handläggning av ärende påbörjas, men slutförs ej förrän full betalning erlagts. Betala ej innan faktura kommer, om inte annat anges i ärendeinformationen.


OBS! Påminnelse om saknade handlingar skickas 1 gång, därefter avslutas ärendet.

Motsvarande gäller påminnelse om obetald faktura, om inte annat anges i ärendeinformationen. Om ärendet avslutas sker ingen återbetalning av inbetalade avgifter och ny ansökan måste göras innan ärendet kan behandlas igen.


Om det blivit nödvändigt att skicka påminnelser för att fullfölja ärendet kommer de klara handlingarna att skickas som postförskott. Postförskottsavgift: 100 kr/påminnelse (fakturapåminnelser 60 kr) + ytterligare 100 kr för postförskottshanteringen.


Obetalda ärenden kan komma att överlämnas till inkasso, med därav följande tillkommande avgifter.


Vid betalning efter sista betalningsdag anses ansökan/handling inkommen det datum som motsvarar 30 dagar före betalningsdagen. Om detta, enligt prislistan, innebär högre avgift i det enskilda fallet sker motsvarande tilläggsfakturering.


Prislistan kan ändras utan varsel.

 

ARABHÄST REGISTRATUR (ARAB) AB
DOCKPLATSEN 1, 211 19 MALMÖ

Organisations nummer; 556346-3578

Telefon: 040 -30 64 80

Fax 040-30 64 81

E-post: registraturen@arab.se

 

Postgiro: 498 26 55-5    

Bankgiro: 5651-7139

Telefon tider;

Måndag - Torsdag 10.00 - 12.00

Fredag 13.00 - 15.00